AZTV

AZTV contributie voorwaarden

1. Inschrijven

a) Inschrijven kan enkel door het invullen van het inschrijfformulier op de website van AZTV.nl.

Na inschrijving ontvang je altijd een bevestigingsmail. Pas na schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie is de inschrijving definitief.

b) Ook na her-inschrijving van een lid met een historisch lidmaatschap, volstaat enkel het invullen van het inschrijfformulier op de website van AZTV.nl.

2. Inschrijfgeld

a) Nieuwe leden van AZTV dienen éénmalig inschrijfgeld te betalen.

Dit bedrag is vastgesteld op € 10,-.

b) Bij her-inschrijving van een lid met een historisch lidmaatschap, dient het her-inschrijfgeld opnieuw éénmalig betaald te worden. Dit bedrag is vastgesteld op € 10,-.

3. Contributie

a) Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een contributie die door de algemene leden

vergadering (ALV) vast gesteld wordt. De contributie is vooraf per kwartaal verschuldigd.

b) Type lidmaatschap

Lidmaatschap AZTV (standaard)           € 42,00 per kwartaal

Tweede lesgroep                                 € 21,00 per kwartaal

c) Selectie bijdrage

Bijdrage Selectie (1,5 uur/week)            € 30,00 per kwartaal

Bijdrage Selectie (2,0 uur/week)            € 40,00 per kwartaal

Bijdrage Selectie (4,0 uur/week)            € 80,00 per kwartaal

d) Kortingen

Als meer dan drie personen uit één gezin lid zijn is het 4e (goedkoopste) lidmaatschap gratis.

e) Wie gedurende het kwartaal lid wordt van de vereniging zal naar rato zijn eerste contributie in rekening gebracht krijgen.

4. Betaling

a) Betaling van contributie en inschrijfgeld geschiedt uitsluitend giraal per automatische incasso.

De incasso momenten zijn:

2 januari           incasso 1e kwartaal

1 april              incasso 2e kwartaal

1 juli                 incasso 3e kwartaal

1 oktober          incasso 4e kwartaal

b) Het door het lid verstrekte adres en bankrekeningnummer is bindend in de rechtsverhouding

met het lid. Wanneer het adres of het bankrekeningnummer wijzigt, dient het lid dit zelf direct

per mail door te geven aan AZTV via ledenadministratie@aztv.nl.

5. Niet tijdige betaling

a) Indien de bank of het lid, om welke reden dan ook, de afgeschreven gelden storneert, dient het lid zelf het verschuldigde contributiebedrag over te maken binnen 30 dagen na de incassodatum. Na het verstrijken van deze termijn kan, indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, er een invorderingsprocedure worden gestart. De kosten daarvan zijn voor rekening van het lid.

b) Leden van wie het contributiedeel, alsmede de eventueel verschuldigde administratiekosten,

niet op tijd zijn overgemaakt (60 dagen na incassodatum), kunnen per die datum door het bestuur worden uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten, totdat aan alle betalingsverplichtingen volledig is voldaan.

6. Opzegging en restitutie

a) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers kan slechts gescheiden tegen het einde van een kwartaal. Zij geschiedt door een schriftelijk kennisgeving, te weten via het uitschrijvingsformulier op de website www.aztv.nl , uiterlijk één maand voor afloop van het kwartaal. Het lid ontvangt altijd per mail een bevestiging van de opzegging; geen bevestiging betekent dat de opzegging niet is ontvangen.

b) Opzeggingen gericht aan technische leiding, bestuursleden etc. zijn niet geldig. De bewijslast dat er tijdig bij de ledenadministratie is opgezegd ligt bij het lid.Paragraaf

c) Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het kwartaal, zal geen restitutie van reeds betaalde contributie plaatsvinden. Het bestuur kan wel op een schriftelijk ingediend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributiebetaling verlenen.

d) Het bestuur behoudt het recht om, bij moverende redenen, van die hierboven genoemde zaken af te wijken.